....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

വാതക നിയമങ്ങള്‍

കവിത
(വഞ്ചിപ്പാട്ട് രീതിയില്‍)
ബോയില്‍ നിയമമെന്തെന്നാല്‍ സ്ഥിര ഊഷ്മാവിലെ വ്യാപ്തം
മര്‍ദ്ദത്തിനു വിപരീതാനുപാതമല്ലോ!
ചാള്‍സ് നിയമം പ്രസ്ഥാവിച്ചാല്‍ സ്ഥിരമര്‍ദ്ദത്തിലെ വ്യാപ്തം
ഊഷ്മാവിനു നേരനുപാതത്തിലാണല്ലോ!
അവോഗാഡ്രോ നിയമത്തില്‍ മര്‍ദ്ദം,ഊഷ്മാവിവ സ്ഥിരം
വ്യാപ്തമല്ലോ മോളുകള്‍ക്ക് നേരനുപാതം.
ഇവ മൂന്നും കൂടിച്ചേര്‍ന്നാല് കിട്ടുമല്ലോ ആദര്‍ശ
വാതകസമവാക്യം PV = nRT

രചന:

ഐസക്. എം.വര്‍ഗീസ് (ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്, ചെറിയമുണ്ടം, മലപ്പുറം ജില്ല.)

No comments:

Post a Comment