....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

HELIUM ATOM ANIMATIONTO WATCH ANIMATED VIEW OF AN HELIUM ATOM     CLICK HERE

സബ്ഷെല്‍ ഇലക്ട്രോണ്‍ വിന്യാസം

വിവിധ മൂലകങ്ങളുടെ സബ് ഷെല്ലുകളില്‍ ആഫ്ബ തത്വം അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണുകള്‍  നിറയുന്നത് കാണാന്‍ NEXT  ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നാല്‍ മതി .