....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

തുള്ളിയുടെ ആകൃതി

ദ്രാവക തുള്ളികളുടെ ആകൃതി നിങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ   അവക്ക്  എപ്പോഴും ഗോളാകൃതിയാണ്  .   ദ്രാവകങ്ങളുടെ പ്രതലബലമാണ് അവയുടെ ഈ ആകൃതിക്ക്‌ കാരണം.
പ്രതലബലം ദ്രാവകത്തിന്റെ പ്രതല വിസ്തീര്‍ണം കുറക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രതല വിസ്തീര്‍ണം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞിരിക്കുക ഗോളാകൃതി പ്രാപിക്കുമ്പോഴാണ് .

No comments:

Post a Comment