....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

പ്രതലത്തെ നനക്കാനുള്ള ദ്രാവകങ്ങളുടെ കഴിവ്

ദ്രാവക തന്‍മാത്രകള്‍ തമ്മിലുള്ള കൊഹിഷന്‍ കുറവും ദ്രാവകവും പ്രതലവും തമ്മിലുള്ള അഡ്ഹിഷന്‍ കൂടുതലും ആണെങ്കില്‍ മാത്രമേ ദ്രാവകങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതലത്തെ നനക്കാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ചിത്രത്തില്‍ മെര്‍ക്കുറിക്ക് അഡ്ഹിഷന്‍ കുറവും ജലത്തിന് അഡ്ഹിഷന്‍ കൂടുതല്‍ ആണ് .


No comments:

Post a Comment