....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

കണ്ണാടി പറമ്പിലെ കൊയ്ത്തുത്സവം


Pn.F¨v.Fkv.Fkv.I®mSn]d¼v
I®qÀPnÃbnÂXs¶ Gähpw \¶mbn {]hÀ¯n¨phcp¶ kb³kv¢ºmWv Cu kvIqfnse sF³Ìo³ kb³kv ¢ºv. Ip«nIfpsS Iq«mbvabpw ]¦psh¡Â coXnIfpw {]tbmP\s¸Sp¯nകൊണ്ട് imkv{Xhnjb§fn A`ncpNnbpw, imkv{Xബോധം , imkv{Xobat\m`mhhpw hfÀ¯nsbSp¡p¶Xn\pw, imkv{X¯nsâ coXn Xncn¨dnbp¶Xn\pw, kmaqly{]m[m\yapÅ {]hÀ¯\§Ä GsäSp¯v \S¯m\pw R§Ä {ian¨phcp¶p.kvIqÄimkv{Xtaf, X\Xp{]hÀ¯\§fmb tkm¸p\nÀamWw, ISemkvIhÀ \nÀamWw, ImÀjoI {]hÀ¯\§Ä, തുടങ്ങിയവ സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നു hcp¶p. lcnXtk\ ]mtTyXc{]hÀ¯\¯nemWv s]Sp¯p¶sX¦nepw ഇത് bYmÀ°¯n ]mTym\p_Ô{]hÀ¯\w Xs¶bmWv.Iyjn kz´w A\p`hambn amdp¶Xpw kmaqlnI_Ôw Du«n Dd¸n¡p¶Xpamb thdn« Hcp {]hÀ¯\amWv lcnXtk\bpsS t\XyXz¯nepÅ s\ÂIyjn.Ignª hÀjw Xcnimbn¡nS¶ 87 skâv IyjnbnS¯n Iyjnbnd¡pIbpw e`yamb Acn D]tbmKn¨v kvIqfnse apgph³ കുട്ടികള്‍ക്കും ]p¯cn kZy \S¯pIbpw ചെയ്യ്തു. Cu hÀjw H¶c ഏക്കര്‍ Iyjnbnd¡pIbpw sIm¿pIbpw ചെയ്യ്തിട്ടുണ്ട് {]hÀ¯\¯n Ip«nIfpsS AwK_ew hÀ²n¡p¶XmbmWv ImWp¶Xv. IqSpX Ip«nIfn IyjntbmSpÅ at\m`mhhpw B`napJyhpw hfÀ¯m³ Cu ]cn]mSn klmbn¡p¶p. \mdm¯v {Kma ]©mb¯v, കൃഷിഭവന്‍  XpS§nb Øm]\§Ä R§sf klmbn¨p hcp¶p. കൂടുതല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക്  ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
 അയച്ചു തന്നത്  : മനോജ്‌ കുമാര്‍ 
reading problem? Insatll the following font

No comments:

Post a Comment