....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

സി.വി.രാമന്‍ ഉപന്യാസ മത്സരം 2011-2012

Biju Varghese
C V Raman essay competition is held by The Department of General Education
Kerala for High School students to commemorate the memory of great Indian Physicist
Sir C V Raman .This competition aims to develop the scientific thinking, understand new
developments in science and to suggest some ways and means for preserving our natural
recourses for future
State level Competition will be held on 7 November (Birth day of Sir C V Raman)
Topic for this years Competition will be tossed from the following


1) Influence of chemistry in Nano technology

2) Energy for future- conservation and possibilities

3) Causes and consequences of endangerment of species

Time
15 minute cool off time and 1 hour for writing

Evaluation criteria
Scientific content in the essay
Language
Way of presentation
Total

To know about Sub District level competition contact your SDSCASecretary

60 marks
20 marks
20 marks
100 marks  

3 comments:

  1. The blog is very useful to teachers and students

    ReplyDelete
  2. Would you please publish the district wise result of various competitions ,eg C V Raman essay competition etc on this blog.

    ReplyDelete
  3. how can i get an EASY A+ educational CD for my school?

    ReplyDelete