....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

LVHSS -ന്റ ജൂലൈ മാസം സയൻസ് കലണ്ടർ

തിരുവന്തപുരം ജില്ലയിലെ പോത്തൻകോടുള്ള എൽ.വി.ഹൈസ്കൂൾ മറ്റെല്ലാ കാര്യങ്ങൾ എന്നതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് ക്ലബിന്റെ മാതൃകപരമായുള്ള പ്രവർത്തനത്തിനും പ്രശസ്തിയർജിച്ചതാണ്. ഒരു വർഷത്തെക്കുള്ള ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചാർട്ട് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്ലബിന്റെ ജൂലൈ മാസത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കൂ. കലണ്ടർ വലുതായി കാണാൻ ചിത്രത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും.

No comments:

Post a Comment