....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

മംഗൾ യാൻ വീഡിയോ , Slide Presentation, Study Material


For
1.SlidePresentation Click here
2. Another Video Click Here
3.Material For Taking A class : Click here

4 comments: