....ലേഖനങ്ങള്‍ , ചിത്രങ്ങള്‍ chemkerala@gmail.com എന്ന വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.....................

ജലത്തിന്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം

ജലത്തിന്റെ വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണം നടത്തുന്ന പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനക്രമം ,നിരീക്ഷണം എന്നിവ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും സ്വയം ചെയ്തു നോക്കുന്നതിനും സഹായകമായ ഒരു അനിമേഷന്‍ കാണൂ .എട്ടാം ക്ലാസീല്ലെ വൈദ്യുത രാസപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്ന പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപെട്ട ഈ പ്രവര്‍ത്തനം ഐ .ടി .സ്കൂള്‍ വികസിപ്പിച്ചതാണ് . അനിമേഷന്‍ കാണുന്നതിനു ക്ലിക്ക്‌ ചെയ്യൂ
N.B ഉപകരണങ്ങള്‍ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് ഉപകരണങ്ങളില്‍ ഡബിള്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനു ശേഷം സ്വിച്ച് ഓണ്‍ ചെയൂ 

No comments:

Post a Comment